جهان‌پورف., & حق‌پرستل. (2013). بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک. جستارهای نوین ادبی, 45(2), 61-83. https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18913