جلالی پندریی., & حسینیر. (2013). بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار. جستارهای نوین ادبی, 45(2), 103-132. https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18915