عمارتی مقدمد. (2013). بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی). جستارهای نوین ادبی, 45(2), 133-162. https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18916