مجردم. (2016). با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی). جستارهای نوین ادبی, 48(4), 115-124. https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.20053