صادقیه., & فتوحیم. (2014). شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی. جستارهای نوین ادبی, 46(3), 1-26. https://doi.org/10.22067/jls.v46i3.20847