محسنیم., & صراحتی جویباریم. (2014). محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو. جستارهای نوین ادبی, 47(1), 125-150. https://doi.org/10.22067/jls.v47i1.21256