صادقی شهپرم., & صادقی شهپرر. (2013). چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه). جستارهای نوین ادبی, 45(3), 81-103. https://doi.org/10.22067/jls.v45i3.21500