صادقیع. ا. (2013). ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره. جستارهای نوین ادبی, 45(3), 1-28. https://doi.org/10.22067/jls.v45i3.21503