زرقانیس. م., مهدویم. ج., & آبادم. (2014). تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. جستارهای نوین ادبی, 46(4), 1-30. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.22056