حقیقیف. (2013). «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, 45(4), 65-89. https://doi.org/10.22067/jls.v45i4.22946