بزرگ بیگدلیس., نیکوبختن., عابدیم., & عطایی کچوییت. (2013). ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین. جستارهای نوین ادبی, 45(4), 91-110. https://doi.org/10.22067/jls.v45i4.22947