ضیاالدینیع., & فرخ نیام. د. (2014). بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی. جستارهای نوین ادبی, 46(4), 31-60. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.23215