صدیقیم. (2014). بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, 46(3), 139-166. https://doi.org/10.22067/jls.v46i3.25275