جلالیم. (2015). مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان. جستارهای نوین ادبی, 48(2), 141-166. https://doi.org/10.22067/jls.v48i2.40408