ذوالفقاریح. (2010). طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی). جستارهای نوین ادبی, 42(3), 23-45. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4194