گلی زادهپ., & یاریع. (2010). بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی. جستارهای نوین ادبی, 42(3), 69-86. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4198