فرضیس., & زرقانیس. م. (2010). تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان. جستارهای نوین ادبی, 42(3), 87-109. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4200