علوی زادهف., & تقویم. (2010). بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا. جستارهای نوین ادبی, 42(3), 111-128. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4201