پهلوان نژادم. ر., & شیرین زادهس. ع. (2010). بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر. جستارهای نوین ادبی, 42(3), 129-146. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4203