غفوریر. (2016). بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه. جستارهای نوین ادبی, 48(4), 47-64. https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.42042