باقری خلیلی ب. خ. (2010). بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی. جستارهای نوین ادبی, 42(4), 27-52. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4221