فاطمیس. ح., & درپرم. (2010). بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی. جستارهای نوین ادبی, 42(4), 53-77. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4222