گرجی گ., & میریم. (2010). بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور. جستارهای نوین ادبی, 42(4), 79-104. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4224