جعفری ج. (2010). بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی. جستارهای نوین ادبی, 42(4), 105-125. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4225