عدنانیع. (2010). دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ. جستارهای نوین ادبی, 42(4), 177-190. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4229