حسن آبادیم. (2015). شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, 48(1), 15-48. https://doi.org/10.22067/jls.v48i1.45356