عمارتی مقدمد. (2015). حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی. جستارهای نوین ادبی, 47(3), 157-181. https://doi.org/10.22067/jls.v47i3.45359