زمانیف., حسن زاده میرعلیع., & اکبری بیرقح. (2017). تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین. جستارهای نوین ادبی, 49(2), 81-105. https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.46140