حسینیم. (2015). ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر. جستارهای نوین ادبی, 47(4), 21-38. https://doi.org/10.22067/jls.v47i4.46803