محمودی لاهیجانیس. ع., فشارکیم., & خراسانیم. (2017). فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی. جستارهای نوین ادبی, 49(2), 21-51. https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.47287