ستاریر., & حقیقیم. (2015). تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش. جستارهای نوین ادبی, 48(1), 87-108. https://doi.org/10.22067/jls.v48i1.48723