رویانیو., & فرضی شوبم. (2015). بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی. جستارهای نوین ادبی, 48(2), 113-139. https://doi.org/10.22067/jls.v48i2.48725