حسن آبادیم. (2016). در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی. جستارهای نوین ادبی, 48(4), 65-88. https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.50488