سلمانیم., & مجلی زادها. (2016). معرّفی شکارنامة ایلخانی. جستارهای نوین ادبی, 48(4), 125-141. https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.54696