وافی ثانیم., یاحقیم. ج., & شریف افخ. (2017). تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی. جستارهای نوین ادبی, 49(1), 79-106. https://doi.org/10.22067/jls.v49i1.54912