رادمردم., کزازیم. ج. ا., & داودآبادی فراهانیم. (2017). تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای. جستارهای نوین ادبی, 49(3), 73-101. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.56673