ذاکری کیشا. (2017). نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام). جستارهای نوین ادبی, 49(3), 103-126. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.56831