آیدنلوس. (2017). درختی که تلخ آمد او را سرشت. (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی). جستارهای نوین ادبی, 49(2), 107-129. https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.56912