رحمان زادهس., & مدرّسیف. (2017). اسطورة آفرینش در آیین ایزدی. جستارهای نوین ادبی, 49(2), 1-20. https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.58640