ذوالفقاریح. (2017). انواع بومی سرودهای خراسان. جستارهای نوین ادبی, 49(3), 127-154. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.59046