استوار نامقیس. م., زرقانیس. م., & قربان صباغم. (2017). تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام. جستارهای نوین ادبی, 49(1), 47-77. https://doi.org/10.22067/jls.v49i1.59697