محمودپورل. (2018). سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟. جستارهای نوین ادبی, 50(1), 155-176. https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.60018