مجردم. (2017). تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی. جستارهای نوین ادبی, 49(3), 155-169. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.61346