عبادی جمیلس., رضایی دشت ارژنهم., & قلعه خانیگ. (2017). بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس. جستارهای نوین ادبی, 49(4), 67-92. https://doi.org/10.22067/jls.v49i4.61660