سعیدیم. (2018). تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران). جستارهای نوین ادبی, 50(1), 105-129. https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.62268