باقریز., داودآبادیم. ع., & یعقوبیع. س. (2019). بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, 50(4), 26-1. https://doi.org/10.22067/jls.v50i4.62410