غلامپور آهنگر کلاییل., طاووسیم., & اوجاق علیزادهش. (2017). تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار. جستارهای نوین ادبی, 49(3), 45-71. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.62514