بیگ‌زادهخ., & زندی طلبا. (2018). تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل. جستارهای نوین ادبی, 50(1), 55-76. https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.63228