محمودی لاهیجانیس. ع. (2019). مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری. جستارهای نوین ادبی, 50(4), 112-79. https://doi.org/10.22067/jls.v50i4.67788