عزیزی فرا. (2019). جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد). جستارهای نوین ادبی, 51(1), 206-185. https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.68695